TỌA ĐÀM VHTN tại TP HCM

 

§Ó chµo ®ãn ngµy 1/6 cïng mong muèn ®em l¹i nh÷ng ngµy hÌ vui cho thiÕu niªn nhi ®ång ngµy 30/5 Nhµ s¸ch Th­u¬ng HuyÒn do «ng T«n Quang Toµn lµm G§ mét nhµ s¸ch t­u nh©n chuyªn xu¸t b¶n s¸ch cho thiÐu nhi ®· kÕt hîp víi NXB Kim §ång Chi nh¸nh NXB Kim ®ång t¹i thµnh phè HCM tæ ch­c ngµy héi s¸ch t¹i NVH ThiÕu nhi QuËn Gß VÊp tp HCM. Cïng tham dù cã nb Thu Ha TBT b¸o Phô n÷ tp HCM PV ban v¨n nghÖ §µi TNVN 16 tæ chuc §éi TNN§ cña 16 phu­êng cña quËn GV. §Æc biÖt cã sù tham dù cña c¸c nhµ v¨n nhµ th¬ chuyªn hoÆc cã t¸c phÈm xuÊt s¾c s¸ng t¸c cho thiÕu nhi: Nhµ v¨n TrÇn Hoµi Du­¬ng nhµ th¬ Thi Ngäc nhµ th¬ Cao xu©n S¬n - ®¹i diÖn NXB K§ chi nh¸nh phÝa nam; nhµ v¨n Lª Ph­u¬ng Liªn- ®¹i diÖn NXB K§ tb VHTN HNVVN nhµ v¨n Kao S¬n - UV Ban VHTN HNV VN; nhµ b¸o TrÇn Quèc Toµn; nhµ th¬ Ng Ngäc Ký; ...C¸c nhµ v¨n nhµ th¬ ®· cïng héi th¶o bµn vÒ vÊn ®Ò viÐt s¸ch cho TNN§ nghe «ng T« Quang Toµn giíi thiÖu vÒ chu­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña nhµ s¸ch Thu­¬ng HuyÒn cïng dù liªn hoan vµ giao l­uu víi c¸c ch¸u TNN§ quËn GV kÝ tÆng s¸ch vµ cïng chung vui v¨n nghÖ víi c¸c chau

Sau ®©y lµ mét vµi h×nh ¶nh Cßm ghi ®u­îc t¹i ngµy héi s¸ch

phai qua: NV TR.H.DUONG; NV KAO SON; NV LE PHUONG LIEN; NB THU HA

 
NT CAO XUAN SON                                        NT NG.ngoc KY

 GD TO QUANG TOAN NHS TH. HUYEN NT THI NGOC
xuanthu

Anh đi công tác Sài Gòn
Phương trời xa ngái vẫn còn nhớ nhau
Mặc ai đồn thổi càu nhàu
Kao Sơn vẫn núi vẫn vẫn cao ngất trời
Dấn thân vào chốn ăn chơi
Không liều cùng giỏi hơn người chứ a?

Em vưỡn đến nhà bác chơi song bác đi vắng đếch nói chuyện được với ai đành cắp đít về không. Buồn bực. Đi xa thế chẳng thèm nói với Choẽ bò em câu. Mặc dù vẫn em vưỡn theo dõi đài báo và biết tung tích của bác những vưỡn cứ để yên xem sao. Hôm nay thấy sủi tăm ở nhà em thế là mừng rồi. Chúc bác gặt hái nhiều phấn đấu thành thi sỹ bự nhé

kaoson

mieng com manh ao nhan tinh
The gian con co chung minh voi nhau..... vayj la vui rui LTV a. Ma con cai do moi la cai chinh nha. Tui van dang o SG. Sau 2/9 se ra bac. Mong gap lai cac ban tho NQ. Nho lam.

Lê Trí Viễn-VHNT-HB

Tặng Kaoson-Từ quy gọi bạn

Từ Quy còn biết gọi bầy
chúng mình ngơ ngẩn thế này mãi a!
Cụ ăn mày có xót xa
người nhầm lẫn lối hay là mưu sinh-
Miếng cơm manh áo nhân tình ?
Thế gian còn có chúng mình với nhau !
Riệu suông nhấm nhá ly sầu
Từ Quy tiếng vọng...gọi sau Văn Đàn.

Tâm An

Chú ui!
Bài đăng lâu quá rồi mà k thấy chú treo bài mới!!!
Cháu cũng chẳng xem được ảnh...hic hic hic...
Chú đi lâu qúa có cô nào ở trỏng không vậy ta?

Echxanhxomboao

lau k gawp anh Com. nay vo moi t anh lac sG rui. vay la bo quhaya bin em> Nha Trang v]a roi vui lam. Anh vao SG vui k ? da em nao hop homa anh Comf chua a? Danh mot phan cho NhaaTrang nghe. Chu anh Com vui anh it viet?. ma ne sao gan day

Kao son

PPQuy a. Ta vo SG lam osin thui nen giau ban be. Lau nay lo chuyen com ao nen k viet dc gi xau ho qua. Con bai tren la noi ve ngay hoi sach o quan Govap do nha xb kim dong phoi hop voi nha sach Thuong Huyen to chuc ho thay ta buon nen moi den du ay ma. Quy o dau roi?

Phương Quý

Anh Còm

Sao vô Sài Gòn bác Còm không báo chú 1 tiếng? Số đt của chú 0915265826. Còn số của bác chú mất đt nên mất luôn rồi. Viết gì mà không "dịch " được. Bác khoẻ nhé.

Dế NB

Gửi anh Còm!
Anh vào đấy vui thế là mừng rùi!
Nhưng anh viết cái kỉu gì mà hổng có đọc được zậy?
Ở NB tụi em cũng sắp đi trại rùi! Ái ui! Sợ vô trại lắm mừ! Nhưng vô trại nầy ăn ngon ngủ ấm. Tác phẩm chi hông bít. Sau mấy ngày về béo mẫm anh Còm ui!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10317','e3eppn3miruilf7psuqpd0o3h6','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 14:15:39','/a160757/toa-dam-vhtn-tai-tp-hcm.html')